10.11.2019 – trzeszcze – interactive videoart

Robert Gogol, „Trzeszcze”, instalacja interaktywna, 2019 obiekty poddane mappingowi, czujniki dźwięku, nagłośnienie.
Impresja video z instalacji:

– zdjęcia i montaż R.Gogol – muzyka:
E-COR Ensemble „Collage!” ++ https://soundcloud.com/e-cor-ensemble
KTLH „Azatoth” ++ https://soundcloud.com/ktlh

OPIS INSTALACJI++++++ Oczy i usta, które unoszą się w przestrzeni Kołorkingu Muzycznego, są przez nas odbierane jako twarz — wizerunek człowieka. Podczas oglądu instalacji „Trzeszcze”, uczucie niepokoju narasta wraz z nasilającym się dyskomfortem, wynikającym z nieskuteczności prób dekodowania jej wyrazu. Jest to byt niestabilny, niezdolny do przekazania spójnego komunikatu ze względu na rozczłonkowanie wizerunku. Reaguje on jednak na otoczenie dźwiękowe, przez co utrzymuje wrażenie posiadania podmiotowości. Szeroko pojęta inżynieria społeczna oraz bioinżynieria zmieniają świat i zmieniają nas – przekraczając kulturowo ustalony porządek i architekturę zintegrowania ludzkiej duszy z ciałem. Głębokie i nieodwracalne zmiany w otaczającej nas rzeczywistości, wydają się leżeć poza świadomym obszarem intencji ludzi, którzy generują technologie i procesy prowadzące do przebudowy ludzkości na poziomie cielesnym i mentalnym. „Trzeszcze” oddają afektywne poczucie rozbicia podmiotu, dezintegracji procesu cielesnego doświadczania świata w jedności z umysłem. (tekst: Karolina Karpowicz) Projekt został zrealizowany podczas warsztatów z Markiem Straszakiem w ramach 48k możliwości (https://www.facebook.com/events/37940…) fot. Dawid Majewski https://ckzamek.pl/podstrony/71-imien… https://www.facebook.com/events/26095… +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ We are celebrating St. Martin’s Street Name Day, with exhibiting an artistic installation „Trzeszcze” by Robert Gogol – Kołorking’s Elektro Akustyk, which passers-by will be able to see through the window. Robert Gogol, „Trzeszcze”, interactive installation, 2019 mapped objects, sound sensors, sound system Eyes and lips that float in the space of Kolorking Muzyczny are perceived by us as a face – the image of a human. During the inspection of the „Trzeszcze” installation, the feeling of anxiety accumulates with increasing discomfort, resulting from the ineffectiveness of attempts to decode its expression. It is an unstable entity, unable to convey a coherent message due to the fragmentation of the image. However, it reacts to the sound environment, which maintains the impression of having subjectivity. Broadly understood social engineering and bioengineering are changing the world and us — exceeding the culturally established order and architecture of integration of the human’s soul and body. Deep and irreversible changes in the reality that surrounds us seem to lie outside the conscious area of ​​intentions of people who generate technologies and processes that lead to the remodeling of humanity at the physical and mental level. „Trzeszcze” conveys an affective sense of the subject’s destruction, a disintegration of the process of bodily experience of the world in unity with the mind. (text: Karolina Karpowicz) The project was implemented during a workshop with Marek Straszak within 48k possibilities event .(https://www.facebook.com/events/37940…) photo by Dawid Majewski