25.02.2020 – seminar uam ia

Sprzętowe kontrolery MIDI. Budowa, zastosowanie i użycie w procesie dydaktycznym.
Seminarium Katedry Akustyki
streszczenie:
Gwałtowny rozwój komputerów spowodował, że dzisiaj trudno sobie wyobrazić pracę w naukach ścisłych bez choćby podstawowych umiejętności programowania. O ile programowanie stało się wszechobecne w programach kształcenia studentów rozmaitych uczelni i specjalności, o tyle kwestie budowy i użycia fizycznego sprzętu nadal dla wielu pozostają tajemnicą i barierą nie do przeskoczenia.

MIDI hardware controllers. Construction, application and use in the teaching process. abstract:
The rapid development of computers has made it difficult to imagine working in the sciences today without even basic programming skills. While programming has become popular in the education of students of various universities and specialities, the construction and use of physical equipment (hardware) is still a mystery and an obstacle for many.

Tymczasem małe platformy mobilne – takie jak Arduino czy Raspberry Pi – pozwalają na łatwą i szybką naukę procesu budowy kontrolerów. Praktyczny udział w całym procesie może być dla studenta niezwykle rozwijający a uzyskane efekty końcowe często inspirują do dalszych poszukiwań. W niniejszym wystąpieniu pokazane zostaną kontrolery protokołu MIDI własnej konstrukcji.

Meanwhile, small mobile embeed platforms – such as Arduino or Raspberry Pi – allow for easy and quick learning of the process of building controllers. Practical participation in the whole process can be extremely developing for the student and the final results often inspire further research. In this speech we will show MIDI protocol controllers of own design.

MIDI jest używanym powszechnie od ponad 30 lat standardem do komunikacji pomiędzy urządzeniami muzycznymi. Zbudowane własnoręcznie kontrolery pobudzają muzyczną ciekawość i umożliwiają dalsze poszukiwania, które niemożliwe byłyby przy użyciu jedynie myszki i komputera.

MIDI is a standard commonly used for over 30 years for communication between musical devices. The self-constructed controllers stimulate musical curiosity and enable further research that would be impossible with only a mouse and computer.